banner top menu bar

12 | 3  


      หลักสูตรโปรแกรมการเรียนการสอน

            โรงเรียนเด็กสากล (Interkids Bilinggual School) จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น เตรียม-อนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้หลักสูตรที่ได้รับการออกแบบให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ตามหลักสูตรมาตราฐานสากล โดยจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา (Bilingual) หรือการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (English Programme) และได้เพิ่มภาษาจีนในหลักสูตรตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 3 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมโปรแกรมเสริมทักษะพิเศษให้นักเรียนมีความโดดเด่นเฉพาะตัว เช่น ดนตรีสากล, นาฏศิลป์, Computer ฯลฯ สามารถศึกษาต่อได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ


        ระดับประถมศึกษา
             ระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ ระดับประถมศึกษา 1 – 6  และเรารับนักเรียนตั้งแต่อายุ 6  ขวบขึ้นไป เราจัดครูต่างชาติที่พูดภาษาอังกฤษ เป็นภาษาแม่ ตั้งแต่ครูจากอังกฤษ ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ อเมริกา และ ครูต่างชาติที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ซึ่งเราก็มีครูต่างชาติจากที่มาจากประเทศแถบเอเชีย ซึ่งได้ผ่านการศึกษา วิชาชีพครูมาโดยเฉพาะ และสามารถปฎิบัติตามหลักสูตรที่ทางโรงเรียนได้ออกแบบโดยทีมของผู้มีประสบการณ์สูง เฉพาะทางนวัตกรรมทางการศึกษาแนวใหม่ นักเรียนจะได้เรียนรู้จากระดับพื้นฐานเป็นภาษาอังกฤษทั้งในวิชาภาษาอังกฤษ ไปจนถึง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรภาษาไทยปกติ นักเรียนยังได้มีส่วนร่วมในภาควิชาพลศึกษา ศิลปะและดนตรีในทุกๆ สัปดาห์อีกด้วย รวมทั้งการเจาะลึกในหลักสูตรเข้มข้นในการพัฒนานักเรียนในรายบุคคลของนักเรียนที่มีศักยภาพ แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตรดังนี้

     INTENSIVE  ENGLISH  PROGRAM (IEP)  ด้วยหลักสูตร  Intensive English  Program (IEP)  ที่มีความเป็นเลิศทั้งทางด้านภาษาและวิชาการ  อย่างมีคุณภาพ  พิสูจน์ความสำเร็จ มาแล้วหลายรุ่น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กไทยที่ต้องการเตรียมความพร้อมสู่เวทีสากล แต่ยังคงรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย นักเรียนที่จบหลักสูตรนี้  สามารถสอบแข่งขันเข้าโรงเรียนมัธยมปลายชื่อดังได้ทั้งภาคไทยและภาค EP  เช่นโรงเรียนเตรียมอุดม โรงเรียนบดินทร์เดชา โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนเตรียมน้อม โรงเรียนสาธิตปทุมวัน โรงเรียนสาธิตประสานมิตร โรงเรียนสาธิตรามคำแหง ฯลฯ   สอนโดยทีมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งแบ่งเป็น   4   กลุ่ม   ดังนี้

     กลุ่มที่ 1 : ครูต่างชาติเจ้าของภาษาอังกฤษ / จีน สอนวิชา English Conversation, ภาษาจีน เพื่อให้นักเรียนคุ้นเคยกับสำเนียงเจ้าของภาษา และพูดสื่อสารได้จริงในชีวิตประจำวัน
     กลุ่มที่ 2 : ครูต่างชาติชาวเอเชีย สำเร็จวุฒิปริญญาตรี-โท ทางการศึกษาโดยตรง มีใบประกอบวิชาชีพครู และผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าเจ้าของภาษา TOEFL ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 550 หรือ TOEIC ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 600 สอนวิชา Math, Science, Social Studies, ICT, Art, English Grammar, English Reading, Health and Club เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
     กลุ่มที่ 3 : ครูไทย สอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ไทย วิทยาศาสตร์ไทย สังคมศึกษาและวัฒนธรรมไทย การงานพื้นฐานอาชีพ ลูกเสือ-เนตรนารี
     กลุ่มที่ 4 : ครูพิเศษผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อนักเรียนจะได้เรียนรู้ความสามารถพิเศษต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างแท้จริง ดังนี้
                       - วิชาดนตรี สอนโดยครูจากสถาบัน The Royal School of Music มาตราฐานประเทศอังกฤษ
                       - วิชานาฏศิลป์ สอนโดยครูที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนาฏศิลป์
                       - วิชาพละ สอนโดยครูที่สำเร็จการศึกษา เอกทางด้านพลศึกษาiep-g1

     SPECIAL INTERNATIONAL PROGRAM (SIP) เป็นหลักสูตร American Curriculum + Modern Chinese ที่เหมาะสำหรับนักเรียนต่างชาติ นักเรียนไทย ที่มุ่งเน้นความเข้มข้นในด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน ที่มากกว่าโปรแกรม IEP ถึง 20 %เพื่อก้าวสู่การแข่งขันเวทีระดับสากล เปิดรับสมัครตั้งแต่ระดับชั้นเกรด 1 ถึงเกรด 6 สอนโดยทีมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

     กลุ่มที่ 1 : ครูต่างชาติเจ้าของภาษาอังกฤษ/จีน สอนวิชา English Language Art (Speaking, Listening,Reading & Compprehension, Writing, Phonics) และภาษาจีน เพื่อให้นักเรียนคุ้นเคยกับสำเนียงเจ้าของภาษา และพูดสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วมั่นใจ
     กลุ่มที่ 2 : ครูต่างชาติชาวเอเชีย สำเร็จวุฒิปริญญาตรี-โท ทางการศึกษาโดยตรง มีใบประกอบวิชาชีพครู และผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าเจ้าของภาษา TOEFL ได้คณะไม่ต่ำกว่า 550 หรือ TOEIC ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 600 สอนวิชา Math, Science, Health, Art, Technology, Reading, Grammar and Club เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการและทักษะกระบวนการทางความคิด (Brain Based Learning Skill)
     กลุ่มที่ 3 : ครูไทย สอนวิชาภาษาไทย สังคม งานบ้าน ลูกเสือ-เนตรนารี และวัฒนธรรมไทยเพื่อคงไว้ซึ่งความเป็นไทยและฝึกภาวะผู้นำ
     กลุ่มที่ 4 : ครูพิเศษผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สอนวิชาดนตรี นาฏศิลป์ พละศึกษา เพื่อนักเรียนจะได้เรียนรู้ความสามารถ พิเศษต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างแท้จริงisp
 12 | 3  


                          logo brand  

IBS 1 : wifi
52/154-6 Ramkhamhaeng Road Huamark,Bangkapi ,Bangkok
Phone :0-2377-5023-4 Fax : 0-2374-6683
IBS 2 : wifi
97 Ramkhamhaeng Road Huamark,Bangkapi ,Bangkok
Phone : 0-2375-1432-3 Fax: 0-2375-1763
IBS 3: wifi
171 Nimitmai Road,Minburi,Bangkok
Phone :0-2906-9530-3 Fax: 0-2906-9534

Copyright 2015 Interkids Bilingual School , Bangkok. All rights reserved