Click        ENGLISH          THAI

 ใบสมัครสำหรับนักเรียนใหม่ | Application for Enrolmentผลการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศีกษาดรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

รางวัลเชิดชูเกียรติ จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557


 


 เกียรติบัตรรับรองจาก
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

IBS FACEBOOK PAGE FEEDS
IBS (โรงเรียนเด็กสากล) ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่ง : ครูสอนคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา สังคม ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย 
จำนวน : หลายอัตรา
วันที่ประกาศ : 11-มีนาคม-2558  
 
คุณสมบัติผู้สมัคร :
 • จบปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง  
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ไม่กินเหล้า ไม่สูบบุหรี่ ไม่เที่ยวกลางคืน สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนได้
    จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  

วิธีการรับสมัครงาน :
 • ส่งใบสมัครงานไปตามที่อยู่โรงเรียน
 • สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน


IBS 1 : wifi
52/154-6 Ramkhamhaeng Road Huamark,Bangkapi ,Bangkok
Phone :0-2377-5023-4 Fax : 0-2374-6683
IBS 2 : wifi
97 Ramkhamhaeng Road Huamark,Bangkapi ,Bangkok
Phone : 0-2375-1432-3 Fax: 0-2375-1763
IBS 3: wifi
171 Nimitmai Road,Minburi,Bangkok
Phone :0-2906-9531-3 Fax: 0-2906-9534

Copyright 2011 Interkids Bilingual School , Bangkok. All rights reserved